VEWA   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Controle en klachtenprocedure

 

1. Controle
Elk boekjaar wordt er steekproefsgewijze controle uitgevoerd op de aangiften van de auteurs door de commissaris van de vennootschap. De uitbetaling van deze aangiften wordt opgeschort totdat de controle is afgerond.
De commissaris zal desgevallend een brief richten aan de geselecteerde auteurs met de vraag tot verstrekken van bijkomende informatie en bewijsstukken binnen een bepaalde periode. De aangeschreven auteurs zijn verplicht alle aan hen gevraagde informatie en bewijsstukken te bezorgen binnen de gevraagde periode.
Indien het gevraagde bewijsmateriaal niet tegen de afgesproken dataum wordt bezorgd, wordt de gehele aangifte op nul geplaatst.
Indien blijkt uit de controle dat er een niet intentionele foutieve verklaring gebeurde zal dit leiden tot de eenvoudige verbetering van de aangegeven bedragen, zonder enige ander gevolg.
De controle wordt afgerond ten vroegste einde juli van het jaar na de aangifte.

 

2. Frauduleuze aangifte
Indien uit de controle blijkt dat de aangifte frauduleus was, wordt de auteur geschrapt, onverminderd de mogelijkheid van VEWA CVBA tot het instellen van verdere juridische stappen. De kosten van de eventuele verdere juridische stappen zullen ten laste worden gelegd van de desbetreffende auteur.

 

3. Klachten
Elke klacht of bezwaar wordt schriftelijk gericht aan de Raad van Bestuur en onderzocht door deze, desgevallend met bijstand door de commissaris, ten laatste binnen de 2 maanden die volgen op de ontvangstdatum van de brief. Ze wordt in elk geval beperkt tot de drie laatste aangiften.
Indien blijkt dat er een eenvoudige materiële fout gebeurde, zal het secretariaat de nodige verbeteringen aanbrengen.
Indien de Raad van Bestuur de klacht verwerpt, wordt, afhankelijk van het geval, de aangifte eenvoudig verbeterd, dan wel de aangifte blijvend als frauduleus beschouwd.
De Raad van Bestuur motiveert haar antwoord indien de klacht gedeeltelijk of geheel als ongegrond wordt bevonden.

 

4. Strafbepaling
Bij eerste inbreuk worden de ten onrechte ontvangen bedragen terugbetaald, te verhogen desgevallend met de kosten veroorzaakt door de procedure (onder meer deze van de commissaris).
Deze straf sluit het recht zich te wenden tot de bevoegde rechtbanken of rechterlijke instanties onder meer bij recidive of kwade trouw niet uit.