VEWA   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Digitale kopie voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Voor zover ze uitsluitend gebeuren als illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, worden deze twee uitzonderingen op het auteursrecht toegestaan:

 • de reproductie van volledige artikels of werken van beeldende kunsten (of van een fragment ervan), of de reproductie van korte fragmenten uit andere werken op een papieren of digitale drager naar een digitale drager zoals een dvd, een cd-rom, een harde schijf, een usb-stick...;
 • de terbeschikkingstelling van beschermde werken in een gesloten netwerk (alleen toegankelijk voor studenten, professoren en wetenschappelijke onderzoekers) van een onderwijs- of onderzoeksinstelling.
 •  

  In de twee gevallen moet de reproductie of de terbeschikkingstelling gerechtvaardigd zijn door het nagestreefde niet-winstgevend doel en mogen ze geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van het werk. Bovendien moet de bron vermeld worden, behalve als dat onmogelijk is.

   

  De auteurswet voorziet in een billijke vergoeding voor de rechthebbende auteurs, uitgevers, uitvoerende kunstenaars en producenten. Tot grote spijt van de rechthebbenden wordt ze nog altijd niet uitgevoerd, hoewel de digitale uitzonderingen direct in werking traden. Ze zijn dus op dit ogenblik toegestaan zonder dat de rechthebbenden er een compensatie voor krijgen.
  Als ze tot stand komt, moet de vergoeding evenredig zijn met de gedane handelingen (reproductie of terbeschikkingstelling).