Doelstelling

De Vennootschap heeft in het algemeen tot doel het innen, het beheren en het verdelen, in de meest ruime zin, van alle auteursrechten voor rekening van educatieve en wetenschappelijke auteurs, hun erfgenamen of legatarissen of van de andere rechthebbenden.
De geïnde en uit te keren rechten zijn:

  • Reprografierecht
  • Leenrecht
  • Thuiskopie
  • Digitale onderwijskopie

VEWA CVBA – Ondernemingsnummer 0464.588.032

http://www.staatsblad.be

Elke auteur die lid is van Vewa kan aandeelhouder worden van één aandeel, met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 euro) per aandeel op naam, welk hem/haar als vennoot recht geeft op één stem.

Het algemeen beleid inzake beheerskosten

De auteursvennootschap streeft ernaar de beheerskosten beperkt te houden om zodoende maximaal de ontvangen rechten uit te kunnen betalen aan de rechthebbenden.
De auteursvennootschap doet de nodige investeringen in hard- en software om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en laat zich hiervoor extern adviseren.
Het is een bewuste keuze geweest om het personeel te huisvesten in een bedrijvencentrum om aldus efficiënt en kostenbewust de dienstverlening aan de leden te kunnen verstrekken en toch over een maximum aan nodige infrastructuur en accommodatie te kunnen beschikken. Tevens werd er geopteerd de informatica, de boekhouding en de controle te externaliseren om zo ook deze noodzakelijke taken te kunnen verkrijgen aan een behoorlijke kostprijs.