Verdelingsreglement prints en digitaal hergebruik

Art. 1 - Vergoedingen voor exclusieve rechten betreffende prints en digitaal hergebruik ontvangen van Reprobel op grond van de door VEWA aan Reprobel verleende mandaten worden onder de rechthebbenden verdeeld op grond van de aangiften inzake reprografie en thuiskopie.

Art. 2 - Rechthebbenden die vóór hun aansluiting bij VEWA aangesloten waren bij een andere beheersvennootschap, kunnen enkel aanspraak maken op door VEWA uitgekeerde rechten vanaf het aansluitingsjaar. Voor de jaren voorafgaand aan de aansluiting bij VEWA ontvangen de rechthebbenden hun rechten van de beheersvennootschap waarbij ze aangesloten waren.

Art. 3 - De vergoedingen die aan de rechthebbenden worden uitgekeerd, zijn gelijk aan de van Reprobel ontvangen rechten vermeerderd met de netto financiële opbrengsten en verminderd met:

  1. de bedrijfskosten en belastingen die worden omgeslagen;
  2. de voorbehouden te verdelen geïnde rechten met inbegrip van de bedrijfskosten;
  3. de te verdelen geïnde rechten die voorwerp van betwistingen zijn;
  4. de sommen voor sociale, educatieve of culturele acties in het algemeen belang van educatieve en wetenschappelijke auteurs.

Art. 4 - VEWA keert geen voorschotten uit.

Art. 5 - De netto-vergoedingen zoals bepaald in art. 3 wordt toegewezen aan de categorieën werken op papier of soortgelijke drager en werken op elektronische/digitale drager in verhouding tot de in elke categorie ingediende aangiften.

Art. 6 - De vergoeding bestaat uit twee delen: een forfaitaire vergoeding en een proportionele vergoeding.

Art. 7 - De forfaitaire vergoeding wordt uitbetaald voor de werken die in de loop van negen jaar voor het aangiftejaar werden gepubliceerd.

De raad van bestuur stelt jaarlijks het bedrag van de forfaitaire vergoeding vast op basis van de voor het verleden ontvangen vergoedingen.

Art. 8 - De vergoedingen ontvangen voor het jaar waarop de aangifte betrekking heeft, worden toegekend in verhouding tot het aantal gepubliceerde bladzijden. Slechts bladzijden die gemiddeld 1500 tekens bevatten, komen in aanmerking voor vergoeding. Een foto of een tekening wordt gelijkgesteld met 1500 tekens. Enkel de bladzijden gepubliceerd of herdrukt in het desbetreffende jaar komen in aanmerking. Slechts één druk of oplage per jaar per gepubliceerd werk komt in aanmerking. Het aantal gedrukte exemplaren per oplage is niet relevant.

Werken op elektronische/digitale drager die niet in bladzijden zijn ingedeeld, worden vergoed per 1500 tekens.

Een werk, gepubliceerd door meerdere auteurs, komt voor elk van die auteurs in aanmerking voor zijn persoonlijke bijdrage. Elke auteur doet aangifte van het aantal bladzijden of tekens dat met zijn persoonlijke bijdrage overeenstemt.

Editors van verzamelwerken hebben recht op een forfaitair pro rata aandeel van 10%. Meerdere editors verdelen deze 10% onder hen bovenop de vergoeding voor hun eventuele eigen bijdrage aan het werk. De vergoeding van de editors ten belope van 10 % wordt in mindering gebracht van de vergoeding van de auteurs.

Geannoteerde verzamelingen van wetteksten, verdragen, parlementaire documenten en andere worden slechts voor 10% in aanmerking genomen. Enkel geannoteerde verzamelingen of verzamelingen waarvan de samenstelling een origineel karakter heeft, komen in aanmerking.

Bij vertaalde werken wordt de vergoeding gedeeld tussen auteur en vertaler, ieder voor de helft, behoudens andersluidende overeenkomst tussen auteur en vertaler.

De aangegeven werken moeten voldoen aan het oorspronkelijkheidscriterium zoals bepaald in de auteurswetgeving en uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De raad van bestuur stelt jaarlijks de vergoeding per bladzijde of per 1500 tekens vast volgens een degressief tarief. Er wordt geen vergoeding betaald boven een door de raad van bestuur te bepalen aantal bladzijden of tekens.

Art. 9 - De aangifte wordt gecontroleerd door VEWA en door de door haar aangestelde commissaris. De rechthebbenden die een aangifte bij VEWA indienen, verklaren zich bereid te allen tijde een volledige en gedetailleerde bibliografie op eenvoudige aanvraag van VEWA of van de commissaris in te dienen. In geval van fraude stelt de auteur zich bloot aan vervolging wegens valsheid in geschrifte. De Raad van Bestuur kan, na onderzoek ter zake en met in acht name van alle vereisten voor een eerlijk en billijk proces, de onverschuldigde betalingen terugvorderen met inbegrip van de wettelijke interest, een blaam uitspreken en de rechthebbende schorsen of schrappen.

Art. 10 - Vóór de uitbetaling wordt aan de rechthebbenden een fiche overgemaakt waarin vermeld zijn:

  • de berekeningsmethode en de vergoeding per bladzijde en per 1500 tekens;
  • het aantal door de auteur gepubliceerde bladzijden of tekens, die in aanmerking komen;
  • de vergoeding voor het aantal bladzijden of tekens;
  • het te ontvangen bedrag.

Aan de rechthebbenden wordt gevraagd of zij met deze berekeningswijze akkoord gaan, waarna betaald wordt op de opgegeven rekening.

Art. 11 - Geschillen worden schriftelijk meegedeeld aan de voorzitter van de raad van bestuur die na een bemiddelingspoging een beslissing neemt. Hij respecteert hierbij de termijn bepaald in art. XI.273/1, §3 van het Wetboek van economisch recht.

Beroep kan bij de raad van bestuur worden aangetekend binnen 30 dagen te rekenen vanaf de beslissing van de voorzitter. De voorzitter brengt verslag uit. Hij neemt geen deel aan de stemming.

Art. 12 - Dit reglement is van toepassing op de rechten die vanaf 1 januari 2022 onder de rechthebbenden worden verdeeld.