VEWA   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Thuis kopie

De auteurswet van 30 juni 1994 voerde een uitzondering in voor thuiskopie.
Deze uitzondering op het exclusieve recht van de rechthebbende geeft privépersonen de toestemming om geluids- en audiovisuele werken op een analoge of digitale drager (zoals cd, dvd, harde schijf, usb-stick, video- of audiocassettes) te reproduceren, voor zover de reproductie gebeurt in familiekring en voor strikt privégebruik.

 

Om deze wettelijke uitzondering te compenseren, kwam er een billijke vergoeding op apparaten en dragers die de reproductie van deze werken mogelijk maakt. Een Koninklijk Besluit legt het bedrag vast van de vergoeding op de apparaten.

 

De beheersvennootschap Auvibel int en verdeelt deze vergoeding. Auvibel vertegenwoordigt de beheersvennootschappen die op hun beurt de rechthebbende auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten van geluids- en audiovisuele werken vertegenwoordigen.

 

In 2012 breidde een wet de uitzondering voor thuiskopie uit tot alle beschermde werken (dus niet alleen meer geluids- en audiovisuele werken). Het Koninklijk Besluit van 18 oktober 2013 betreft het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik. Het K.B. bevat de lijst apparaten (USB sleuten, DVD recorder enz...) waarmee voor eigen gebruik gekopieerd wordt en de vergoeding die per apparaat moet worden betaald. Het K.B. treedt in werking op 1 december 2013. Deze vergoeding wordt geïnd door Auvibel. VEWA wordt nu lid van Auvibel. Voor meer informatie over de thuiskopie kunt u terecht bij http://www.auvibel.be/nl