Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs   V
E
W
A
ereniging van
ducatieve en
etenschappelijke
uteurs
 
Welke werken kunnen aangegeven worden?

Enkel de elektronische aangiftes (via de persoonlijke link) zijn geldig.  E-mails worden niet aanvaard!

De non-fictie educatieve en wetenschappelijke werken waarvan u zelf persoonlijk auteur bent, boeken, publicaties in boeken, tijdschriftartikels, cursussen, brochures... Zie richtlijnen
Enkel blz. gepubliceerd/herdrukt in het refertejaar mogen aangegeven worden, met een max. van 2500 bladzijden en 1 herdruk per jaar. 1 bladzijde moet 1500 tekens bevatten.
Slides kunnen voorlopig niet aangegeven worden!

 

Een werk door meerdere auteurs:
Elk van die auteurs komt in aanmerking voor zijn eigen, persoonlijke bijdrage. De individuele bladzijden zijn ofwel exact te bepalen, ofwel via een verdeelsleutel waarbij het corresponderend aantal bladzijden aangegeven dient te worden.

 

(Co)-Editors van verzamelwerken:
Individueel pro rata aandeel van 10% van het totaal aantal bladzijden, zélf te berekenen.
Ingeval van meerdere editors zijn deze 10% te verdelen, bovenop de vergoeding voor een eventuele eigen bijdrage aan het werk.
Auteurs geven hun bijdrage dan voor 90% aan. Auteurs en editors samen kunnen dus niet meer dan 100% van het aantal bladzijden aangeven. De 10 % regel geldt ook voor publicaties van wetteksten, verdragen, parlementaire documenten en andere.