Lidmaatschap

Lid worden van VEWA voor wetenschappelijke en/of educatieve auteurs

Men moet als lid bevestigd zijn op 30/06 om een aangifte betreffende het vorige jaar te kunnen indienen. Inschrijvingen, die nà die datum binnenkomen, gaan op een wachtlijst. Pas begin januari van het volgende kalenderjaar worden deze inschrijvingen schriftelijk bevestigd, met mededeling van het individueel toegekende lidnummer.

Enkel natuurlijke personen die wetenschappelijke of educatieve werken publiceren, kunnen lid worden van VEWA en dienen hiervoor onderstaand elektronische inschrijvingsformulier in te vullen.

Door lid te worden mandateert u VEWA om in uw naam te onderhandelen en alle daden te stellen, inclusief rechtshandelingen, met het oog op de verdediging van de belangen van wetenschappelijke en educatieve auteurs en meer bepaald het verzekeren van de inning, het beheer, de verdeling en de uitkering van door de auteurswetgeving voor wetenschappelijke en educatieve auteurs voorziene repro- en andere vergoedingsrechten.

Bij correcte online registratie ontvangt de auteur automatisch één retourmail, mét bevestiging van het VEWA-lidnummer (nummer dat steeds dient vermeld te worden bij elke communicatie). Daarna verloopt alle communicatie volledig automatisch.

Als nieuw lid hoeft U zelf geen emails meer te sturen aan VEWA om toegang te krijgen tot de online aangifte. Deze link wordt U automatisch 1x per jaar toegestuurd via e-mail.

Gelieve ons emailadres info@vewa.be op te nemen in uw adressenbestand, om te voorkomen dat onze emails in uw spam of ongewenste email belanden.

Lidmaatschap blijft lopen tot de betreffende auteur schriftelijk verzoekt om het te beëindigen. Ook als er enkele jaren geen aangifte wordt ingediend, blijven de individuele historische gegevens bewaard en ontvangen de leden de jaarlijkse aanvraag en herinnering om een aangifte in te dienen.

Ieder lid is persoonlijk verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn/haar gegevens. Vewa is niet aansprakelijk voor verouderde en onjuiste gegevens. Bij wijziging van gegevens (bv e-mail adres, postadres, rekeningnummer,...) dient u ons te verwittigen via info@vewa.be. U dient zich dus NIET als nieuw lid in te schrijven.

Naast lid kan u ook aandeelhouder van VEWA worden, o.a. door het aanschaffen van een aandeel van 25,00 EUR. Om een aangifte te doen bij VEWA en de u toekomende auteursrechten te bekomen is het evenwel niet noodzakelijk dat u naast lid van VEWA ook aandeelhouder bij VEWA wordt. Als aandeelhouder bent u evenwel meer betrokken bij de werking van VEWA, en kan u deelnemen aan onze algemene vergaderingen met stemrecht.
Klik hier... voor meer informatie indien u ook aandeelhouder van VEWA wil worden.

LID WORDEN
Noodzakelijk tot het vervullen van de fiscale verplichtingen.
Veelal terug te vinden op de achterzijde van uw bankkaart.
Type Auteur*
  • * Verplicht in te vullen velden
  • Ondergetekende mandateert VEWA om in zijn/haar naam te onderhandelen en alle daden te stellen, inclusief rechtshandelingen, met het oog op de verdediging van de belangen van wetenschappelijke en educatieve auteurs en meer bepaald het verzekeren van de inning en uitkering van repro- en andere rechten.

Elke auteur die lid is van Vewa kan aandeelhouder worden van één aandeel, met een nominale waarde van vijfentwintig (25,00 euro) per aandeel op naam, welk hem/haar als vennoot recht geeft op één stem.

WETTELIJKE BEPALINGEN

VEWA cv hecht veel belang aan uw privacy. In overeenstemming met de Europese en Belgische Wetgeving worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om het door u verleende mandaat uit te oefenen en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Buiten deze verplichtingen worden uw gegevens nooit aan derden overgemaakt.

Het inzage- en verbeteringsrecht kan uitgeoefend worden op het secretariaat van de vereniging.

Contact