Lidmaatschap

Lid worden van VEWA vereniging voor wetenschappelijke en/of educatieve auteurs

Men moet als lid bevestigd zijn op 30/06 om een aangifte betreffende het vorige jaar te kunnen indienen. Inschrijvingen, die nà die datum binnenkomen, gaan op een wachtlijst. Pas in de loop van januari van het volgende kalenderjaar worden deze inschrijvingen schriftelijk bevestigd, met mededeling van het individueel toegekende lidnummer.

Enkel natuurlijke personen die wetenschappelijke of educatieve werken publiceren, kunnen lid worden van VEWA en dienen hiervoor onderstaand elektronische inschrijvingsformulier in te vullen.

Door lid te worden mandateert u VEWA om in uw naam te onderhandelen en alle daden te stellen, inclusief rechtshandelingen, met het oog op de verdediging van de belangen van wetenschappelijke en educatieve auteurs en meer bepaald het verzekeren van de inning, het beheer, de verdeling en de uitkering van door de auteurswetgeving voor wetenschappelijke en educatieve auteurs voorziene en door u aangekruiste rechten.

Bij correcte online registratie ontvangt de auteur automatisch één retourmail, mét bevestiging van het VEWA-lidnummer (nummer dat steeds dient vermeld te worden bij elke communicatie). Daarna verloopt alle communicatie volledig automatisch.

Als nieuw lid hoeft U zelf geen emails meer te sturen aan VEWA om toegang te krijgen tot de online aangifte. Deze link wordt U automatisch 1x per jaar toegestuurd via e-mail.

Gelieve ons emailadres info@vewa.be op te nemen in uw adressenbestand, om te voorkomen dat onze emails in uw spam of ongewenste email belanden.

Lidmaatschap blijft lopen tot de betreffende auteur schriftelijk verzoekt om het te beëindigen. Ook als er enkele jaren geen aangifte wordt ingediend, blijven de individuele historische gegevens bewaard en ontvangen de leden de jaarlijkse aanvraag en herinnering om een aangifte in te dienen.

Ieder lid is persoonlijk verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn/haar gegevens. Vewa is niet aansprakelijk voor verouderde en onjuiste gegevens. Bij wijziging van gegevens (bv e-mail adres, postadres, rekeningnummer,...) dient u ons te verwittigen via info@vewa.be. U dient zich dus NIET als nieuw lid in te schrijven.

Naast lid kan u ook aandeelhouder van VEWA worden, o.a. door het aanschaffen van een aandeel van 25,00 EUR. Om een aangifte te doen bij VEWA en de u toekomende auteursrechten te bekomen is het evenwel niet noodzakelijk dat u naast lid van VEWA ook aandeelhouder bij VEWA wordt. Als aandeelhouder bent u evenwel meer betrokken bij de werking van VEWA, en kan u deelnemen aan onze algemene vergaderingen met stemrecht.
Klik hier voor meer informatie indien u ook aandeelhouder van VEWA wil worden.

LID WORDEN
Noodzakelijk tot het vervullen van de fiscale verplichtingen.
Veelal terug te vinden op de achterzijde van uw bankkaart.
Type Auteur*
* Verplicht in te vullen velden
VEWA kan voor u alle vergoedingen innen waarop u recht heeft, en dit voor de gehele wereld.
In dit geval houdt u onderstaande vakje aangekruist.

Wil u VEWA evenwel geen mandaat geven voor bepaalde landen dan kruist u hieronder het vakje ‘de gehele wereld met uitzondering van’ aan en geeft u aan voor welke landen VEWA niet voor u mag optreden. PAS OP (!): Indien u VEWA niet mandateert voor alle landen, dan zal VEWA u slechts een beperktere vergoeding kunnen uitkeren, en moet u er zelf voor zorgen dat u de u toekomende gelden voor de uitgezonderde landen ontvangt.

VEWA kan voor u alle vergoedingen innen waarop u recht heeft.
In dit geval houdt u onderstaande vakje aangekruist.

Wil u VEWA slechts mandaat geven voor de inning en het beheer van bepaalde u toekomende vergoedingen dan moet u hieronder die vergoedingen aankruisen waarvoor VEWA voor u mag optreden. PAS OP (!): Indien u VEWA niet mandateert voor alle vergoedingen, dan zal VEWA u slechts een beperktere vergoeding kunnen uitkeren, en moet u er zelf voor zorgen dat u de u toekomende gelden voor de niet-aangekruiste vergoedingen ontvangt.
Aandeelhouder

U kan evenwel ook aandeelhouder van onze coöperatieve vennootschap worden, o.a. door het aanschaffen van een aandeel van 25,00 EUR. Om een aangifte te doen bij VEWA en de u toekomende auteursrechten te bekomen is het evenwel niet noodzakelijk dat u naast lid van VEWA ook aandeelhouder bij VEWA wordt. Als aandeelhouder bent u evenwel meer betrokken bij de werking van VEWA, en kan u deelnemen aan onze algemene vergaderingen.

Wij verwijzen naar onze statuten indien u aandeelhouder wil worden bij de coöperatieve vennootschap VEWA.

Motivering verzoek *

TITEL III. TOELATING TOT HET AANDEELHOUDERSCHAP
Artikel 7. Aandeelhouders
 • a) Algemeen
  • (1) Aandeelhouder is de natuurlijke persoon die als dusdanig is opgetreden bij de oprichting of is aanvaard door het bestuur en als aandeelhouder is ingeschreven in het aandelenregister.
  • (2) De aandeelhouder moet de hoedanigheid bezitten van auteur van educatieve en wetenschappelijke werken, van erfgenaam of legataris of van andere rechthebbende die het beheer van alle of een gedeelte van zijn rechten heeft toevertrouwd aan de vennootschap.
  • (3) De aandeelhouders zijn slechts verbonden ten belope van hun inschrijving.
  • (4) Er bestaat onder hen noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.
 • b) Toelating
  • (5) Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden bepaald in dit artikel onder (2) de goedkeuring van de raad van bestuur verkrijgen.
  • (6) Daartoe moet de kandidaat een gemotiveerd verzoek tot de voorzitter van de raad van bestuur richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats.
  • (7) Binnen een redelijke termijn (maximum drie maanden) na ontvangst van dit bericht, betekent de voorzitter van de raad van bestuur bij gewone brief of per e-mail aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.
  • (8) De raad van bestuur delegeert de beoordeling en afhandeling van de dossiers van kandidaat-aandeelhouders aan de voorzitter en de ondervoorzitter(s) van de vennootschap. Zij beslissen gezamenlijk over alle dossiers.
  • (9) De voorzitter en de ondervoorzitter(s) van de raad van bestuur kunnen het verzoek weigeren, mits motivering, gebaseerd op de statuten en reglementen van de vennootschap en daarin opgenomen objectieve, transparante en niet-discriminerende vereisten tot aanvaarding.
  • (10) Tegen weigering van goedkeuring staat beroep open bij de raad van bestuur van de vennootschap. Het beroep volgt de modaliteiten voorzien in dit artikel onder (6) en (7), met dien verstande dat het verzoek gericht wordt tot de voltallige raad van bestuur, de beslissing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur bevat en het verzoek door de kandidaat-aandeelhouder gemotiveerd wordt. Het beroep moet aan de vennootschap meegedeeld worden binnen één maand nadat de beslissing tot weigering hem werd meegedeeld. Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord door de raad van bestuur.
  • (11) De aandeelhouder verbindt er zich toe om:
   • 1˚ in te schrijven op een aandeel en dat binnen de daartoe gestelde termijn te volstorten;
   • 2˚ een overeenkomst van fiduciaire overdracht van auteursrechten aan de vennootschap binnen de daartoe gestelde termijn te dateren, te ondertekenen en aan de vennootschap te doen toekomen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
   • 3˚ de statuten en de reglementen van de vennootschap te eerbiedigen.
  • (12) De toetreding geldt vanaf de inschrijving in het aandelenregister.

WETTELIJKE BEPALINGEN

VEWA cv hecht veel belang aan uw privacy. In overeenstemming met de Europese en Belgische Wetgeving worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om het door u verleende mandaat uit te oefenen en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Buiten deze verplichtingen worden uw gegevens nooit aan derden overgemaakt.

Het inzage- en verbeteringsrecht kan uitgeoefend worden op het secretariaat van de vereniging.